Regulamin zakupów

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem ZANGER.pl, zwany dalej Sklepem. 

2. Właścicielem Sklepu jest firma GENIUM zwana dalej Sprzedawcą, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dane Sprzedawcy:  GENIUM,  Podole, ul. Jasna 1,  87-720 Ciechocinek, NIP: 891-117-40-51

3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu.

4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając e-mail na adres sklep@zanger.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer 515 830 336 lub pisemnie na adres Podole, ul. Jasna 1, 87-720 Ciechocinek. 

 

§ 2 Użytkownik serwisu

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych oraz możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień.

3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. 

 

§ 3 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu, Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka (np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome), monitor o rozdzielczości minimum 1024x768px, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, aktywne konto poczty elektronicznej. 

2. Serwis zapisuje na komputerze Kupującego pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Kupujący sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).

 

§4 Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.

2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Kupującym dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie Sklepu. W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski. 

5. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§5 Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez: 

  • dodawanie artykułów do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
  • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu sklep@zanger.pl  wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.)

 

§ 6 Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedającego

1. Zamówienie składane w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę. W ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Sklep wyśle Kupującemu e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i skierowanie go do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez zmianę statusu złożonego zamówienia. 

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

3. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. 

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail, numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu. 

5. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium całego kraju.

6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy: 

  • przesyłka kurierska
  • odbiór osobisty

7. Koszt dostawy kurierskiej jest szacowany automatycznie przy składaniu zamówienia i zależy od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności.

8. Wysyłka towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Wysyłka towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Kupujący będzie poinformowany w ciągu 48 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

 

§ 7 Sposób i termin zapłaty

1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

  • płatność przelewem na rachunek bankowy nr 30 1090 2590 0000 0001 4370 9322 w banku Santander
  • płatność przelewem elektronicznym poprzez system płatności Przelewy24
  • płatność kartą płatniczą
  • płatność gotówką kurierowi przy dostawie za pobraniem w przypadku zamówień o wartości do 4999 zł

2. W przypadku płatności przelewem, Kupujący uiszcza całą cenę przed dostawą towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, na podstawie zaakceptowanych przez siebie warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. W tytule przelewu Kupujący podaje numer zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu na koncie bankowym przelewu w odpowiedniej kwocie. W przypadku braku płatności w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawarta jest w załączniku numer 1 do Regulaminu.

 

§ 9 Reklamacje

1. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.). 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres: Podole 54e, 87-720 Ciechocinek lub e-mailem na adres:  sklep@zanger.pl z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania). 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). 

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.

2. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Konto takiego Użytkownika zostanie usunięte.

3. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o: 

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Załącznik nr 1 Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Kupujący, którymi są osoby fizyczne, mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

WAŻNE: zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: GENIUM, Podole 54e, 87-720 Ciechocinek, e-mail: sklep@zanger.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na piśmie lub w e-mail.

Zwracany towar należy odesłać na adres: Magazyn wysyłek i zwrotów ZANGER, Podole 54e, 87-720 Ciechocinek.

Mogą również Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl